شیخ محمدجواد انصاری همدانی

مرحوم شيخ محمد جواد انصاري همداني از سوختگان شيدايي بود كه خود را بنده امام زمان (ع) و بلكه خاك پاي آن حضرت مي دانست. راه سلوك حق را منحصر در ولايت امام زمان (ع) مي ديد و مي فرمود: وقتي خدا را مي شود ديد، امام زمان (ع) را كه مخلوق خداست، چگونه نمي شود ديد، اما وقتي مي توان خدمت آن حضرت رسيد كه حضور و غيبتشان براي شما فرقي نكند. آن بزرگوار، درباره نماز شب امام زمان ارواحنا له الفداء و نورانيت فوق العاده آن مي فرمود: يكي از مومنان، شبي كه براي نماز شب بيدار شده بود، مشاهده كرد كه حدود 500 خانه از خانه هاي همداني نورافشاني مي كند. به او الهام شده بود كه در اين خانه ها نماز شب خوانده مي شود. آن گاه در نقطه اي از زمين عمودي از نور ديده بود كه تا آسمان كشيده شده است و به او الهام شده بود كه در آن مكان وجود مقدس حضرت مهدي (عج) به نماز شب ايستاده است.
برخي از شاگردان آيت ا... انصاري همداني اعلي ا... مقامه معتقدند كه منظور آن جناب، خودش بوده است، اما آن عارف بالله از روي تواضع و كتمان اسرار، نخواسته است كه نام خود را ذكر نمايد. از خصوصيات بارز آيت ا... انصاري رضوان ا... تعالي عليه كتمان شديد اسرار بوده است. آن جناب به شاگردان خود تاكيد مي كردند كه اسرار الهي را بروز ندهند 1.
1 ر.ك: كرمي نژاد، در كوي بي نشانها؛ موسس شمس الشموس، سوخته.